משרדנו משרד עו"ד לענייני צוואות וירושות מתמחה בנושאי צוואות ירושות ועזבונות לרבות ביטול צוואות עקב פגמים בצוואות או פגמים ברצון המצווה.

צוואה פגומה ניתנת לביטול וכן ניתן לבטל חלק מצוואה שהוא פגום. חוק הירושה קובע כי תמיד הנטיה תהיה לקיים צוואה ולבטל רק את אותו חלק שנפל בו פגם ולא את כל הצוואה.

צוואה חייבת להיעשות ע"י מי שמבין את מעשיו ולכן קטין או מי שאינו כשיר נפשית אינו יכול לצוות וגם לא מי שאינו מבין מה הוא עושה עקב דמנציה מחלה או זיקנה מפליגה. הבדיקה נעשית כמובן ע"י בדיקת המצב החוקי של המצווה כגון האם הוא פסול דין, וכן ע"י בדיקת התיק הרפואי שלו בקופת חולים לרבות עדויות רופאים וקרובים.

לצוואה גם יכולים להיות פגמים שאינם פגמים ברצון המצווה או במצבו הנפשי אלא פגמים של ניסוח פגמים טכניים ואחרים ולכן חשוב לעשות צוואה בעזרת עו"ד המבין ומתמחה בעניני צוואות וירושות כדי למנוע חשש של ביטול הצוואה עקב ניסוח לא נכון המודגם בחוק הירושה.

חוק הירושה מונה סייגים שונים ופגמים בעשיית צוואה ובצוואה עצמה:

 1. "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה."
 2. (א)  התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת.

          (ב)  הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה.

 1. (א)  אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו.

          (ב)  הוראת צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה – בטלה.

 1. אין המצווה יכול למסור לאחר את קביעת האדם שיזכה מן העזבון או את קביעת החלק היחסי או המנה שאדם יזכה בהם; אולם אם ציין המצווה בצוואה אנשים שמתוכם יש לבחור זוכה, או ציין נכסים שמתוכם יש לבחור מנה, רשאי לבחור מי שהמצווה קבעו לכך בצוואתו; ואם לא קבע המצווה, או שקבע והבחירה לא נעשתה תוך זמן סביר, יבחר בית המשפט או אדם שיקבע בית המשפט.

תביעות לביטול צוואה מתרכזות פעמים רבות בפגמים ברצון כלומר שאין הצוואה משקפת את רצון המצווה. חוק הירושה קובע:

 1. "(א)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.

          (ב)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה."

 1. עברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי ביטול הוראת הצוואה או תיקונה.
 2. נפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקן את הטעות הרשם לעניני ירושה, או בית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א.
 3. הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה.

בעת עריכת צוואה רצוי להימנע מהכנסת תנאים מורכבים מדי או דרישות מסובכות מהיורשים כתנאי לקבלת הירושה, דרישות כאלה יבוטלו ע"י בית המשפט ללא ביטול הצוואה עצמה. כמובן שגם הוראות בלתי חוקיות יבוטלו או שתבוטל כל הצוואה.

טעות אחרת בעריכת צוואה היא הכנסת הוראות הצופות פני עתיד לשנים רבות לעיתים עשרות שנים. הוראות כאלה יש חשש שיבוטלו או שישונו ע"י היורשים או בית המשפט בהיותן בלתי מעשיות. חוק הירושה קובע:

 1. הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה.
 2. הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה.
 3. (א)  נקבע בצוואה דבר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב לפי סעיף 45, בטל התנאי או החיוב, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה.

          (ב)  בטלים חלק, הוראה או תנאי של צוואה שלא כאמור בסעיף קטן (א) אין בכך כדי לבטל שאר חלקיה, הוראותיה או תנאיה אלא במידה שנראה לבית המשפט שהם קשורים קשר בל ינתק במה שבטל או שהמצווה לא היה רוצה בהם בלעדיו.

חוק הירושה מבקש לתת תוקף לצוואה אם ברור שהפגם הוא פגם טכני בצוואה ולא ימהר לבטל צוואה שברור כי היא משקפת את רצון המצווה.

 1. "(א)  התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

          (ב)  בסעיף זה "מרכיבי היסוד בצוואה" הם:

(1)   בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;

(2)   בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים;

(3)   בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו;

(4)   בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

חוק הירושה מכיל הוראות רבות המסדירות את הדרישות לעריכת צוואה תקפה,  וכן מונה את הפגמים שיגרמו לביטולה. כמו כן מגמת החוק היא לקיים את הצוואה אף אם יש בה פגמים טכניים ובלבד שבית המשפט השתכנע שהצוואה משקפת את רצון המצווה.

תוכלו לפנות למשרדנו, משרד המתמחה בענייני צוואות וירושות בכל ענין של ביטול צוואות עקב פגמים בצוואות או פגמים ברצון המצווה.

ובכל שאלה אחרת בתחום עזבון צוואה וירושה.  משרדנו מתמחה בכך ויתאים לכל אחד את הטיפול והפתרון המתאים ביותר

סגירת תפריט