דיני ירושה

חוק הירושה עבר שינויים רבים מאז חוקק ב1965 והתיקון האחרון בחוק הירושה היה בשנת 2017 החוק קובע את זכויות היורשים , מי היורשים כיצד עושים צוואה ועוד הוראות רבות הקשורות ליורשים לצוואה לעזבון ועוד.

החוק קובע כי  "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו." הוראה זו דרושה כדי להעביר את העזבון ליורשים. העזבון אינו עובר אוטומטית אלא יש צורך בצו ירושה שמוציא רשם הירושה או צו קיום צוואה .

החוק קובע מי הם היורשים: "היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה."

חוק הירושה קובע כי:  כל ילד של המוריש יורש אותו גם אם הוריו לא היו נשואים : "לענין זכויות הירושה של ילד אין נפקא מינה אם בשעת לידתו היו הוריו נשואים זה לזה, ואם לא." אולם "מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת." אינו יורש את המנוח.אם יש לעזבון חובות והיורשים אינם רוצים להיות חשופים לכן רשאי יורש "להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה." אפשר גם להסתלק לטובת יורש אחר כלומר לוותר על חלק מהירושה לטובת קרוב כגון אם או אח . החוק קובע כי "אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש."

חוק הירושה אוסר עשיית הסכמים או התחייבויות בירושה כלומר למוריש תמיד שמורה הזכות לשנות את צוואתו. "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים. מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת-תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה.

חריג לכלל הוא הסכם בין בני זוג להורשה משותפת המכונה צוואה משותפת חוק הירושה קובע כי "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות)."

החלק החשוב של חוק הירושה הוא בקביעה מי יורש כאשר אין צוואה יורש כזה הוא יורש מכח החוק המכונה גם  יורש על פי דין. יורשים על פי דין הם:

(1)    מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;

(2)  ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה – קרובי המוריש)."

זכויות הירושה שלהיורשים נקבעים לפי חוק הירושה כדלקמן:

(א)     בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –

(1)  אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;

(2)  אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;

(ב)  אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.

(ג)  המגיע לבן-זוג על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזיר כשיפקעו.

מיום 1.1.1974

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 712 מיום 3.8.1973 עמ' 269 (ה"ח 849)

(ב) היו במות המוריש כל נכסי בני-הזוג, או מרביתם לפי שוויים, בבעלות משותפת של שניהם, או שהגיע במות אחר מהם לנשאר בחיים מחצית שוויים של כל נכסי שניהם או של מרביתם לפי שוויים, אם על פי דין ואם על פי הסכם ביניהם, יהיה חלקו של בן-הזוג בעזבון המוריש, בנסיבות האמורות בסעיף קטן (א) פסקה (2) – רבע.

(ג) המגיע לבן-זוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי הכתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו אינה באה לפגוע הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או ל פי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת ל החזירו כשיפקעו.

מיום 9.4.1976

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ו מס' 806 מיום 9.4.1976 עמ' 155 (ה"ח 1133)

(א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –

(1) כשיורשים אתו ילדי המוריש מנישואין קודמים – רבע;

(2) כשיורשים אתו ילדי המוריש שלא כאמור בפסקה (1) או צאצאיהם או הורי המוריש – חצי;

(3) כשיורשים אתו אחים או אחיות של המוריש או הורי הוריו של המוריש – שני שלישים;

(4) כשיורשים אתו יורשים על פי דין אחרים – חמש שישיות;

(5) באין יורשים אחרים – הכל.

(4) באין יורשים כאמור – הכל.

מיום 3.4.1985

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ה מס' 1140 מיום 3.4.1985 עמ' 80 (ה"ח 1653)

(א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –

(1) כשיורשים אתו ילדי המוריש מנישואין קודמים – רבע;

(2) כשיורשים אתו ילדי המוריש שלא כאמור בפסקה (1) או צאצאיהם או הורי המוריש – חצי;

(3) כשיורשים אתו אחים או אחיות של המוריש או הורי הוריו של המוריש – שני שלישים;

(4) באין יורשים כאמור – הכל.

(1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;

(2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;

(ב) היו במות המוריש כל נכסי בני-הזוג, או מרביתם לפי שוויים, בבעלות משותפת של שניהם, או שהגיע במות אחר מהם לנשאר בחיים מחצית שוויים של כל נכסי שניהם או של מרביתם לפי שוויים, אם על פי דין ואם על פי הסכם ביניהם, יהיה חלקו של בן-הזוג בעזבון המוריש, בנסיבות האמורות בסעיף קטן (א) פסקה (2) – רבע.

(ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.

החוק קובע כי :  ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו.

מיום 12.2.1976

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ו מס' 796 מיום 12.2.1976 עמ' 98 (ה"ח 1202)

  1. ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו; אולם אם השאיר המוריש ילדים והורים, נוטלים ההורים ששית מן העזבון.

ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.

ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן זוג וכן הורים או הורי הורים .

ילדים היורשים לפי סעיף קטן (א) חולקים ביניהם בשווה מה שירשו בדרך זו.

מיום 3.4.1985

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ה מס' 1140 מיום 3.4.1985 עמ' 80 (ה"ח 1653)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

  1. ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; והוא הדין בילד או קרוב שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מהירושה שלא לטובת בן-זוגו או ילדיו של המוריש.

מיום 3.4.1985

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ה מס' 1140 מיום 3.4.1985 עמ' 80 (ה"ח 1653)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקורם:

החלוקה בין חליפים

  1. ילדים היורשים לפי סעיף 14 חולקים ביניהם בשווה מה שירשו בדרך זו.

לאחרונה תוקן חוק הירושה וקבע הוראות לענין מאומצים ומאמצים:

(א)      מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ; המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו.

(ב)  המאומץ וצאצאיו זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאילו היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי דין בעזבונו של המאומץ כאילו היו יורשים.

(ג)  המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ.

מיום 23.7.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2370 מיום 23.7.2012 עמ' 523 (ה"ח 459)

(א) מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ; המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו.

(ב) המאומץ וצאצאיו אינם יורשים על פי דין את קרובי המאמץ; המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו, אולם קרובי המאמץ אינם יורשים על פי דין את המאומץ.

(ב) המאומץ וצאצאיו זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאילו היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי דין בעזבונו של המאומץ כאילו היו יורשים.

תחוק הירושה קובע גם כי בהעדר יורשים תירש המדינה כיורשת על פי דין. ואכן באפוטרופוס הכללי קיימת קרן אליה מנותבות ירושות של המדינה והקרן מחלקת את הכספים למטרות ציבוריות. חינוך, מדע, בריאות וסעד,

סקרנו כאן חלק מהוראות חוק הירושה . בחוק הוראות נוספות בענינים שונים שנסקור במאמרים אחרים שניתן למצא באתר.

סגירת תפריט